Z myślą o zapewnieniu Państwu jeszcze lepszej obsługi od stycznia 2020 roku firmy Pflegehelden Polska, Veritas i Mycare24 łączą się w jedną firmę Veritas Group.
DEKRA
Kliknij aby pobrać plik w PDF.

Regulamin „Katalog Świątecznych Nagród Pflegehelden Polska"

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie „Katalog Świątecznych Nagród Pflegehelden Polska” ( dalej „Program”) oraz zasady przyznawania premii objętych tym regulaminem.

2. Organizatorem programu lojalnościowego jest VERITAS WORK LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA , ul. POZNAŃSKA, nr 21/48, 00-685 WARSZAWA, REGON: 369001427 , NIP: 7010790148 ( dalej „Organizator”).

3. Udział Uczestnika w Programie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptację jego postanowień.

§2 Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem Programu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna lub prawna, która w czasie udziału w Programie jest zatrudniona jako opiekun/-ka osób starszych w spółkach należących do organizatora.

2. Opiekun/-ka to osoba fizyczna wykonująca w ramach umowy zawartej z organizatorem usługi opiekuńcze oraz informacyjno – rekrutacyjne.

3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.

4. Uczestnik może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie może podlegać przeniesieniu na inne osoby.

§3 

1. Uczestnik bierze udział w Programie polegającym na zbieraniu punktów i wymianie ich na nagrody rzeczowe wymienione w załączniku nr 1 stanowiącym integralną cześć niniejszego regulaminu.

2. Wybór nagrody rzeczowej jest uzależniony od liczby punktów przyznanych w zamian za zgodne z umową świadczenie usług opiekuńczych oraz informacyjno-rekrutacyjnych.

3. Punkty przyznawane są w ramach świadczenia usług na podstawie zawartej umowy między Uczestnikiem a Organizatorem, w następujący sposób

a) 1 pkt – za każdy jeden dzień świadczenia usług opiekuńczych na terenie Niemiec począwszy od 1.10.2019 r. (dzień przyjazdu i dzień powrotu nie jest punktowany) do 31.12.2019 r. ;
b) dodatkowe punkty (bonus punktowy) przyznawane są za nieprzerwane świadczenie usług opiekuńczych na terenie Niemiec wg poniższego wzoru:

- 40 dni – 59 dni nieprzerwanego świadczenia usług – bonus punktowy – 600 pkt
- 60 dni – 89 dni nieprzerwanego świadczenia usług – bonus punktowy – 1200 pkt

c) dodatkowe 500 pkt przyznawanie jest za polecenie kandydata do pracy w charakterze opiekuna osób starszych na terenie Niemiec, pod warunkiem, że osoba polecona będzie świadczyć usługi opiekuńcze na terenie Niemiec na podstawie umowy zawartej z Organizatorem przez co najmniej 30 dni.

4. Bonusy punktowe wskazane w ust. 2b nie sumują się. Punkty nie przechodzą na kolejną umowę po zakończeniu umowy, w ramach której były przyznane.

5. Poziom znajomości języka obcego, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczanie w opiece poleconego kandydata będą weryfikowane według wewnętrznych kryteriów Pflegehelden Polska.

6. Punkty nie są naliczane, a przyznane zostaną anulowane, w sytuacji:

a) Rozwiązania umowy przez Uczestnika,
b) Rozwiązania umowy przez Organizatora za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Uczestnika,
c) Wniesienia przez klienta uzasadnionej reklamacji dotyczącej świadczonych usług przez Uczestnika w okresie, za który punkty zostały lub zostałyby przyznane, w szczególności reklamacji dotyczących spożycia alkoholu, kradzieży i innych zachowań łamiących warunku umowy zawartej między Uczestnikiem a Organizatorem.

§4 Zasady przyznania nagrody rzeczowej

1. Nagrodami rzeczowymi są w głównej mierze: zabawki, książki, sprzęt AGD.

2. Nagrody rzeczowe przyznawane są w zależności od liczby zgromadzonych punktów zgodnie z §3 powyżej w poszczególnych kategoriach punktowych.

3. Nagrody rzeczowe przedstawione w katalogu, dostępnym w każdym oddziale regionalnym Veritas Group oraz stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd i marka nagrody rzeczowej może się nieco różnić.

4. Wybór nagrody Uczestnik zgłasza kontaktując się ze swoim koordynatorem.

5. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z nagrody z niższej grupy punktowej, jeżeli wyraża wolę zbierania punktów na nagrodę z wyższej grupy punktowej.

6. Odbiór nagrody skutkuje zmniejszeniem liczby punktów w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

7. Nagroda zostaje przekazana Uczestnikowi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§5

1. Reklamacje uczestnik zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@pflegehelden.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą e-mail na adres podany podczas składania reklamacji.

4. Stanowisko zajęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki świadczonych usług przez operatorów telekomunikacyjnych pocztę oraz inne osoby.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie zmiany podanego przez Uczestnika w umowie miejsca zamieszkania lub adresu korespondencyjnego Uczestnika lub zmiany innych danych – uniemożliwiających przekazanie Uczestnikowi nagrody, jak również za nieodebranie nagrody z jakichkolwiek przyczyn dotyczących Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody i nie może podnosić wobec Organizatora żadnych roszczeń.

4. Niniejszy regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Programie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, w tym także do zakończenia ( tj. odwołania) Programu, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany regulamin. Taka zmiana lub zakończenie wcześniejsze Programu nie wymaga uzasadnienia.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Przystępując do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika danych osobowych w celu realizacji Programu i wydania nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.

2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Programu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Załącznik nr 1 Tabela przedstawiająca nagrody i wartość punktową do nich przypisaną


Nagroda

Ilość wymaganych punktów

Zestaw zabawek dla dzieci

600 pkt

Smartwatch dla dzieci

1200 pkt

Zabawka interaktywna

750 pkt

Zestaw Karaoke dla dzieci

900 pkt

Samochód zdalnie sterowany

1100 pkt

Kuchnia dla dzieci

1200 pkt

Zestaw majsterkowicza dla dzieci

1200 pkt

Zestaw gier planszowych/edukacyjnych

850 pkt

Zestaw drewnianych zabawek dla dzieci

950 pkt

Zestaw klocków dla dzieci

850 pkt

Koń na biegunach dla dzieci

1200 pkt

Kosmetyczka

750 pkt

Komplet pościeli

1150 pkt

Zestaw filiżanek

1200 pkt

Termos

600 pkt

Zestaw książek

600 pkt

Prostownica do włosów

1200 pkt

Suszarka do włosów

1100 pkt

Lokówka do włosów

1150 pkt

Blender kielichowy

1200 pkt

Robot kuchenny

1200 pkt

Czajnik elektryczny

1000 pkt

Komplet ręczników kąpielowych

600 pkt

Rękawiczki damskie/męskie

650 pkt

Zestaw noży kuchennych

1150 pkt

Torba podróżna

1000 pkt

Poduszka podróżna

700 pkt

Słuchawki bezprzewodowe

1200 pkt

Paczka świątecznych słodyczy

600 pkt

Nawilżacz powietrza

950 pkt

Smartband

600 pkt